Keresés

Erdélyi Zsuzsanna életrajza

Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós
(Komárom, 1921. január 10. – Budapest, 2015. február 13.)
A gyűjtemény első kiállítása a esztergomi Bazilikában

A magyar néprajztudomány egyik legfáradhatatlanabb gyűjtője, feldolgozója. Az ő nevéhez fűződik a népi költés új, de valójában nagyon régi műfajának, az archaikus népi imádság örökségnek a feltárása, funkciójának meghatározása, európai összefüggéseinek, eredet-történeti kérdéseinek vizsgálata. Kutatásait külföldi tanulmányútjai, könyvtári és terepmunkái segítették. Sok-sok ezer ima és ének birtokában bebizonyította, hogy az archaikus népi imádság műfaja elsősorban a késő középkor vallásos költészetének két kiemelkedő ágazatához, a passió-epikához és a Máriasiralom-lírához kötődik, de őrzi a szent színjátszás nyomait is. Bebizonyította továbbá, hogy az addig nem létezőnek, vagy elveszettnek tekintett vallásos közlíra nálunk is magas szinten virágzott, jóllehet, erről csak néhány szórványemlék tanúskodik. A történelmi viszontagságok kulturális értékeinknek nagy részét elpusztították. Nem semmisültek meg azonban a szóbeli, népi kultúra azon elemei, amelyeket a kollektív memória (közösségi emlékezet) őrzött és nemzedékről nemzedékre szájhagyományozás útján adott tovább napjainkig. Erdélyi Zsuzsanna tézise: nálunk Magyarországon a szóbeliség tartotta meg a régi idők azon értékeit, amelyeket szerencsésebb országokban az írásbeliség is átmentett.
1980-ban Erdélyi Zsuzsanna kezdeményezésére hozta létre Lékai László bíboros, érsek az első közép-európai Népi Vallásos Gyűjteményt Esztergomban.
Munkásságát sokrétű kulturális közéleti tevékenység is jellemzi.
Tagja volt a MTA Középkori Történeti Munkabizottságának, a Szent István Akadémiának, a Magyar Művészeti Akadémiának, és egyik alapítója a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének.
Tevékenységét számos kitüntetéssel ismerték el
Családi hagyományai egyértelműen meghatározták életútját, mindamellett jókora kerülővel, történelmi fordulatok folytán jutott el a filológusi pályára.Nagyapja Erdélyi János költő, műkritikus, filozófus, édesapja Erdélyi Pál irodalomtörténész, könyvtárigazgató.
1939-ben érettségizett a Veres Pálné Leánygimnáziumában.
1939-40-ben közgazdasági, 1940-től bölcsészeti tanulmányokat folytatott a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-olasz-filozófia szakán, amelyekből 1945-ben doktorált.
1943-ban külügyi ösztöndíjat kapott a római követség kulturális osztályára
1944-1945-ben A Külügyminisztérium sajtóosztályon olasz referens ill. miniszteri fogalmazó, majd – miután 1945-ben a nők számára is megnyílt a külügyi szolgálat lehetősége – diplomata lett.
1948-ban osztályidegen lett, s kitették a minisztériumból. Még abban az évben házasságot kötött Dobozy Elemér kutató orvos-kardiológussal, aki kidolgozta és Magyarországon meghonosította a sztereo-elektrokardiográfia módszerét. Az ő klinikai pályáját 1951-ben a rendszer szintén derékba törte.
Négy gyermekük született: Miklós (1949) bölcsész, Dániel (1951) ügyvéd, Zsófia (1952) énekes, Borbála (1955) csembalóművész.
1951-ben anyagi okok miatt kényszerült munkavállalásra; de ezt külügyi múltja jelentősen megnehezítette. Ekkor fogadta el Lajtha László zeneszerző-népzenetudós segítségét, aki őt, jól ismervén családi hátterét, a néprajz-népköltészet felé irányította: a Népművészeti Intézetben külsős munkát szerzett neki (1951-53).
1953-1963 között a Művelődésügyi Minisztérium Népzenekutató ún. Lajtha-Csoportjának tagjaként („szövegese”-ként) Lajtha László haláláig
1964-1971 között a Néprajzi Múzeum Népzene Osztályán dolgozott.
1971-től 1986-ig, nyugdíjazásáig az Magyar Tudományos Akadémi Néprajzi Kutató Csoportjának tudományos munkatársa.
1987-1990-ig az MTA Filozófiai Intézetének szerződéses kutatója.

Főbb művei:
Adatok a magyar népköltészet szimbolikájához. in: Ethnographia, 1961
Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok. Első kiadás Kaposvár, 1974.
Aki ezt az imádságot... Élő passiók. Kalligram, 2001
„…Századokon át paptalanúl…" Budapest, Szent István Társulat, 2011.